Όροι Χρήσης - Host Club

Go to content

Main menu:

Όροι Χρήσης

 

Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτυακής Φιλοξενίας.

Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στους διακομιστές της Εταιρίας θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει, αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας.

Η Εταιρία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην Εταιρία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία θα μπορούσε καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν (εάν η ίδια το επιθυμεί) να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη. H τήρηση αντιγράφων ασφαλείας κάθε αρχείου (ιστοσελίδες, αρχεία, e-mails κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και μόνον.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, php, mysql, ASP.net, perl, zend, ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers μας. Επίσης, είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του πελάτη να πάρει εγκαίρως δικό του αντίγραφο ασφαλείας των ιστοσελίδων του πριν από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία και να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας στις ιστοσελίδες του έπειτα από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας. Πριν από κάθε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, στέλνουμε ειδοποιήσεις στους πελάτες μας και είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη να κρατήσει αντιγραφο ασφαλείας των αρχείων του στον Η/Υ του πριν τις εργασίες συντήρησης και να ελέγξει την καλή λειτουργία του site του και των e-mails του μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

Η Εταιρία δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των πελατών της και τα διατηρεί έως και για 15 ημέρες. Σε καμία περίπτωση όμως ο πελάτης δε θα πρέπει να στηρίζεται, να εξαρτάται και να αξιώνει από την Εταιρία να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλειας των αρχείων του. Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του (ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, αρχεία, e-mails) μέσα από τον πίνακα ελέγχου Plesk και μπορεί να το κατεβάσει στον Η/Υ του για κάθε χρήση. Τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργεί ο πελάτης θα σβήνονται αυτόματα από το server κάθε 7 ημέρες, για αυτό το λόγο και θα πρέπει να τα κατεβάζει και να τα αποθηκεύει στον Η/Υ του.

Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας αρχείων ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "back up"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει επενοικιάσει -εφ' όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).Σχετικά με το Unlimited Hosting που παρέχει η Host Club

Η Host Club ξεκαθαρίζει απόλυτα τι παρέχει στα πακέτα Unlimited Web Hosting και ποιοί είναι οι όροι χρήσης για την παροχή αυτών των πακέτων.

Κάθε πάροχος παρόμοιας υπηρεσίας, έχει παρόμοιους περιορισμούς (και συχνότερα πολύ πιο περιοριστικούς και αυστηρούς), μόνο που η Host Club προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις και φροντίζει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι παρακάτω παράγραφοι έχουν σκοπό τη διευκρίνηση του τι επιτρέπεται και τι όχι, και την αποτροπή όσων ελάχιστων σκέφτονται να καταχραστούν τις υπηρεσίες του unlimited hosting και να ανεβάσουν δωρεάν πορνογραφικά affiliate sites ή φόρουμ με διαμοιρασμό anime video ή να φιλοξενήσουν πειρατικές κόπιες ταινιών και μουσικών έργων! Τέτοιοι λογαριασμοί θα διαγράφονται άμεσα χωρίς επιστροφή χρημάτων και τα στοιχεία των υπεύθυνων θα κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

H υπόσχεσή μας απέναντι στους πελάτες μας είναι οτι θα κάνουμε πάντα το καλύτερο για να κρατάμε τα websites σας ΑΣΦΑΛΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.
Tι είναι το Shared hosting;

Shared Hosting ή Shared web hosting είναι η φιλοξενία/web hosting δεκάδων ή εκατοντάδων websites στον ίδιο server, έτσι ώστε όλα τα sites να μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ και τη μνήμη (CPU, RAM), το χώρο στο δίσκο (disk space) και την κίνηση δεδομένων (traffic) του ίδιου hosting server.


Tι είναι το Unlimited hosting;

Με τον όρο Unlimited Web Ηοsting & τους συναφείς όρους Unlimited Traffic (αλλιώς και Unmetered Traffic) και Unlimited Disk Space, εννοούμε ότι παρέχουμε Shared Hosting με τόσο χώρο στο δίσκο και τόση κίνηση δεδομένων για τα αρχεία, τα email και τις βάσεις δεδομένων ενός συνηθισμένου site, όσα χρειάζεται για να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα το site αυτό αλλά και τα υπόλοιπα στον ίδιο server.

Tι ενοείτε με τον όρο “συνηθισμένο, κανονικό website”;

“Συνηθισμένο”, “κανονικό”, “απλό” και “συμβατικό” website σημαίνει ένα προσωπικό ή επαγγελματικό site που χρησιμοποιεί τους πόρους του server με τρόπο παρόμοιο με την πλειονότητα (99%) των υπόλοιπων shared hosting πελατών μας, σε λογικά επίπεδα και χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στα υπόλοιπα sites!

Σε ποιά sites ταιριάζει το Unlimited web hosting;

Συγκεκριμένα, καλύπτουμε τις ανάγκες λειτουργίας ενός συνηθισμένου, συμβατικού, κανονικού site:

 •    μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ),

 •    ενός Ελεύθερου Επαγγελματία

 •    ενός Ιδιώτη/Χομπίστα

 •    ενός Μη Κερδοσκοποπικού Οργανισμού/Κοινοφελούς Ιδρύματος


παρέχοντας όσους πόρους χρειάζεται το site για να λειτουργήσει σωστά, χωρίς να μετράμε πόσα σας δίνουμε και χωρίς να χρεώνουμε παραπάνω, αν χρειαστείτε μερικά επιπλέον MB ή GB χώρου ή κίνησης δεδομένων επιπλέον.


Οι απαιτήσεις σε πόρους & προδιαγραφές για το web hosting:

 •    του site μιας πολύ μεγάλης/πολυεθνικής εταιρίας (με εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους-χρήστες e-mail λογ/σμών κι εταιρικών εφαρμογών)

 •    ή ενός πολύ δημοφιλούς website (πχ ένα portal, e-shop, blog ή forum, streaming site) με εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες κι ενεργούς χρήστες (με web εφαρμογές πολύ απαιτητικές σε php και mysql, μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων ήχου ή εικόνας για video, radio streaming),


είναι κατά πολύ αυξημένες σε σχέση με ένα συνηθισμένο, κανονικό site και δεν θεωρούνται οι συνηθισμένες, κανονικές, συμβατικές απαιτήσεις, που έχει ο μέσος όρος των websites που φιλοξενούμε.

Tέτοια sites απαιτούν και καταναλώνουν πολύ περισσότερους πόρους από ότι ένα σύνηθες προσωπικό ή επαγγελματικό site και χρειάζονται hosting σε δικό τους μονωμένο χώρο φιλοξενίας, δηλ. VPS, ημι-dedicated ή dedicated server, όπου θα έχουν το δικαίωμα ως μοναδικοί χρήστες του server να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους του στο σύνολό τους.

Επίσης, στα Unlimited hosting πακέτα μας, ΔΕΝ επιτρέπονται sites με πρωταρχικό σκοπό τη χρήση χώρου στο δίσκο ή της κίνησης δεδομένων (file hosting, file sharing). Mερικά συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων sites που δεν επιτρέπονται:

 •    Πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό, για το οποίο δεν έχετε δικαιώματα χρήσης/κτήσης ή διανομής.

 •    Sites που εξυπηρετούν σκοπούς ανεβάσματος (upload) / διαμοιρασμού (sharing) / αποθήκευσης (archive) / (δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) / καθρεπτισμού (mirroring) / διανομής (distribution) αρχείων.

 •    Sites που δημιουργήθηκαν με σκοπό να οδηγήσουν κίνηση σε ένα άλλο site.

 •    H διάθεση των πόρων του λογ/σμού hosting σας (δωρεάν ή επί πληρωμή) στο κοινό.
Τι να προσέξετε στο Unlimited hosting

Οι 2 πιο σημαντικοί όροι για την παροχή του Unlimited Hosting είναι:

 •    το site σας να χρησιμοποιεί το server (χώρος, κίνηση, cpu, ram), ΜΟΝΟ για τις άμεσες ανάγκες του website και των χρηστών του site και όχι για αποθήκευση/διαμοιρασμό προσωπικών σας αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, ταινίες, έγγραφα, backup του site, backup των προσωπικών σας αρχείων), ή αρχείων που δεν έχουν άμεση σχέση με το site σας.

 •    το site σας να ΜΗΝ κάνει κατάχρηση των πόρων του server: δηλαδή, υπερκατανάλωση του επεξεργαστή CPU ή/και της μνήμης RAM του server και του χώρου στο δίσκο ή της κίνησης δεδομένων, εις βάρος των υπόλοιπων sites στον server.


Παρακαλουμε, προσπαθείτε να κρατάτε τις MySql βάσεις δεδομένων σας βελτιστοποιημένες (optimized, ψάξτε στην Google για "optimize MySQL" και "optimize MySQL queries").

Έλεγχος χρήσης των πόρων ενός site

Συνιστούμε να κάνετε τακτικό έλεγχο της συνολικής χρήσης του χώρου και της κίνησης του domain σας και ειδικά των αρχείων που κάνουν την περισσότερη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα από τα στατιστικά του web hosting σας στο Plesk panel, να σας στέλνονται αυτόματα στατιστικές αναφορές στο email σας!

Έτσι αν δείτε απότομη ή ανεξήγητη αύξηση στο χώρο του δίσκου σας ή στην κίνηση δεδομένων του site σας, θα μπορέσετε να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε την αιτία.

Ο λόγος μπορεί να είναι πχ hotlinking ενός αρχείου του site σας από ένα άλλο website (κλοπή traffic) ή ότι ο λογαριασμός σας web hosting πέσει θύμα κακόβουλου χρήστη/hacker (επειδή πχ έχετε βάλει πολύ εύκολους κωδικούς στο FTP σας, ή χρησιμοποιείτε παλιά και ανασφαλή έκδοση του Joomla/OsCommerce κ.α.) και έχουν ανεβάσει και διακινούνται αρχεία στο web hosting πακέτο σας που είναι άσχετα με το site σας.


Αν ένα site αρχίζει να έχει αυξημένες απαιτήσεις και να επηρεάζει τους υπόλοιπους χρήστες στον server

Έχουμε διάφορους αποτελεσματικούς τρόπους για παρακολούθηση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων των πελατών και του server. Aν εντοπίσουμε ένα λογαριασμό unlimited web hosting, που δε συμβαδίζει με τους Κανονισμούς Χρήσης μας ή που έχει τη δυναμική να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των μηχανημάτων μας, θα ειδοποιήσουμε άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστούμε μαζί του για να λύσουμε το ζήτημα.

Αν ο λογ/σμός hosting, προκαλέσει πρόβλημα στο server, θα απενεργοποιήσουμε εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση (http, email, php script, mysql) και θα ενημερώσουμε τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος (με όσες πληροφορίες έχουμε συλλέξει), ώστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα (πχ να βελτιώσει τον php κώδικά του, να χρησιμοποιήσει caching κ.α.).

Εάν ο πελάτης το επιθυμεί μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα το site (ή πχ μόνο την mysql βάση του) σε ένα άλλο server (VPS, ημι-dedicated ή dedicated server), ώστε να επαναφέρουμε το site του σε πλήρη λειτουργία.

Αν δούμε ότι κάποιος πελάτης χρησιμοποιεί το server για να ανεβάσει αρχεία multimedia (videos, mp3’s, υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, e-books) τα οποία δε χρησιμοποιούνται από το site του, θα διαγράψουμε αυτά τα αρχεία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση (αλλά με email αφού γίνει η διαγραφή τους) και χωρίς καμία υποχρέωση επαναφοράς των αρχείων αυτών από το backup μας.Πολιτική ορθής χρήσης στην Κοινόχρηστη Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Shared web hosting - Unlimited/Unmetered hosting)


H Host Club, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της, εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για τις υπηρεσίες της Εταιρίας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται).

Η Host Club διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Στα shared hosting πακέτα επιτρέπεται έως και 10% χρήση της CPU για 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα της ώρας. Βέβαια, δε θα απενεργοποιήσουμε ένα site που ξεπερνά το όριο, εάν δεν δημιουργεί πρόβλημα στο server και καθυστέρηση στα υπόλοιπα sites.

Η επιτρεπτή χρήσης RAM από την PHP για το κάθε domain είναι 128MB.

Tο max_execution_time της PHP είναι στα 60 δευτερόλεπτα, όμως παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής σε κάθε λογαριασμό μέσα σε λογικά πλαίσια.

Η συνολική επιτρεπόμενη RAM για το κάθε domain είναι 384ΜΒ.

Οι ταυτόχρονοι χρήστες που μπορείτε να έχετε για το κάθε domain είναι 30.

Το μέγιστο μέγεθος για κάθε MySQL βάση δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 500MB.

Ενώ δεν μετράμε και δεν περιορίζουμε αυστηρά το χώρο δίσκου και την κίνηση των δεδομένων ενός site που φιλοξενείται στο shared hosting (κοινόχρηστο hosting), έχουμε θέσει τα παρακάτω ενδεικτικά όρια (τα οποία είναι εμφανή στον πίνακα ελέγχου Plesk κάθε πελάτη), προς αποφυγή κατάχρησης των πόρων του συστήματός μας.

Έτσι τα όρια στα οποία κινούνται τα shared hosting πακέτα μας είναι:

 •    χώρος δίσκου: 15 GB ανά domain

 •    κίνηση δεδομένων: 100 GB ανά domain

 •    μέγεθος βάσης δεδομένων mySQL : 500 ανά βάση

 •    xώρος θυρίδας αλληλογραφίας (mailbox): 800MB ανά λογ/σμό email


Αυτά τα όρια είναι εξαιρετικά μεγάλα για κανονική χρήση σε ένα συνηθισμένο website) και με τη χρήση τους η Εταιρία έχει μια καλή εικόνα για τη συνολική χρήση των πόρων που διαθέτει στους πελάτες της και μπορεί να ανιχνεύσει εύκολα ενδείξεις ύποπτων κινήσεων (πχ επίθεση σε domain με κενό ασφαλείας, ανέβασμα αρχείων για phishing κ.α.).

Η λειτουργία του Domain administrator είναι απενεργοποιημένη στο πακέτο Pro Unlimited, για αποφυγή χρήσης του πακέτου σαν λύση Reseller Hosting.

Για όσα sites απασχολούν υπερβολικά τους πόρους του server (πολύ απαιτητικές εφαρμογές ή sites με μεγάλη επισκεψιμότητα), αρχικά βοηθάμε τους κατόχους τους (πχ με κάποιο σύστημα cache ή με βελτίωση των ρυθμίσεων σε κάποιες μεταβλητές), έτσι ώστε να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στο shared hosting και να βελτιώσουν την απόδοσή του site τους.

Όταν πλέον δεν υπάρχει τρόπος να παραμείνουν σε shared hosting, τότε σε συντονισμό με τον πελάτη, μεταφέρουμε το site του σε πακέτο VPS hosting ή σε Dedicated server.

 
 
 
Back to content | Back to main menu